BanDang

#BCC đang có mô hình tích lũy khá đẹp, vươn tới vùng 12.X

Đào tạo
HNX:BCC   BIMSON CEMENT JSC
#BCC đã và đang tích lũy khá chắt
Tôi có niềm tin rằng BCC sẽ vươn tới 12.x và 15.x trong tháng 6 này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.