Phamdong1969

BCC ( BCH ) 4H

Giá xuống
Phamdong1969 Premium Cập nhật   
BINANCE:BCCUSDT   None
BCC ( BCH ) 4h đã hoàn thành mô hình vai đầu vai.
Tuy nhiên RSI đã xuống tới 35 do đó có thể có nhịp phục hồi về giá.
Nhưng cũng không phải lưa chọn đầu tư lúc này!!
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.