HLinh

BCC/USD

BINANCE:BCCUSDT   None
https://vn.tradingview.com/chart/jhxg350g/
Theo đường xu hướng . BCC đang vào góc của tam giác, Nếu phá tam giá có hai hướng .
Lên thì chỉ khoàng 950 tới BB giữa . Ngược lại là đà giảm theo BTC . Mọi nguoi góp ý giúp em.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.