Phamdong1969

BCD vùng tích lũy đã gần kết thúc

Giá lên
BINANCE:BCDBTC   None
cặp giao dịch BCD/BTC đã đi ngang tích lũy 9 tuua6n2
RSI nằm ở vùng quá bán từ đầu tháng 9 ( đã quá đủ cho những người muốn bán thoát hàng.
Có thể trong thời gian tới BCD sẽ có đợt phục hồi giá.
Mục tiêu là 0.0001 - 0.00015 - 0.00024
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 0.000045 thì sẽ không có đợt phục hồi này!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.