Ninh-Do

BCHABC sóng hồi kì vọng mốc fib 32.8 lợi nhuận hơn 20%

Ninh-Do Cập nhật   
Sóng hồi số 4 với target 20% buy và sell như hình , stoploss màu đỏ
Bình luận:
Cập nhật ABC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.