Ninh-Do

BCHABC hiệu chỉnh

Với sóng này hãy sell và canh bắt lại.