HMCUONG

Xu hướng BCHM19 ngày 17/05/2019 H1

BITMEX:BCHM19   None
Xu hướng hiện tại trên H1 vẫn là tăng, chikou đã test cản kumo 2 lần và tạo nến rút chân.
Chiến lược retest 50% đuôi nến rút chân.
Mua tại 495, stoploss tại 480, takprofit 515.