HMCUONG

Xu hướng BCHM19 ngày 17/05/2019 H1

BITMEX:BCHM19   None
Xu hướng hiện tại trên H1 vẫn là tăng, chikou đã test cản kumo 2 lần và tạo nến rút chân.
Chiến lược retest 50% đuôi nến rút chân.
Mua tại 495, stoploss tại 480, takprofit 515.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.