Ninh-Do

BCHSV SELL

Ninh-Do Cập nhật   
Mô hình Contracting Triangle. Dự đoán giá giảm về vùng như hình
Bình luận:
Có thể BCHSV đã đi sóng Eding đảo chiều. target sẽ tăng mạnh trong những ngày tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.