tigervn1986

Đã xong mô hình sóng Wolfe.

BITFINEX:BCHUSD   None
Mô hình sóng Wofle đã xong và giá đã đi đúng với lý thuyết ptkt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.