DatTong

BCHUSD, Bitcoin Cash/ Dollar, H1

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BCHUSD   None
Bán khi H1 cho tín hiệu nến đảo chiều !
Bình luận:
Bình luận:
Giá đã phá vỡ target ban đầu đặt ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.