DatTong

BCHUSD, Bitcoin Cash/ Dollar, H1, Mua trong ngày.

DatTong Cập nhật   
BITFINEX:BCHUSD   None
Giá test vùng hỗ trợ 1139, cho giá đi lên.
CHiến lược: Mua trong ngày hôm nay.
Bình luận:
Giá đã phá vỡ neckline. chờ target !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã đạt target 1. Dừng chiến lược bán vì giá đã phá qua cản, và không có tín hiệu nến.

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.