NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 16/04

Giá xuống
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Bitcoin cash BCHUSD bitstamp H4
Chart trước

Chart hiện tại

Kèo sell BCH trúng đỉnh, lợi nhuận mở 2R

Giữ nguyên vị thế

Tổng kết 8R lợi nhuận (+16% với risk 2% trên mỗi kèo)

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.