DatTong

BCHUSD, Hình thành mô hình 2 đáy.

Giá lên
BITFINEX:BCHUSD   None
BCHUSD , Hình thành mô hình 2 đáy.
--> Mua