kevinluong85

14:00 SHORT BCH - M15 Cấu trúc thị trường Giảm khung M15 Tìm ent

BYBIT:BCHUSDT.P   BCHUSDT Perpetual Contract
Cấu trúc thị trường
Giảm khung M15
Tìm entry SHORT
Entry:190.50 -191
SL: 191.20
TP: 189.80
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.