URIFX

@BCHUSDT #Reversal

Giá lên
URIFX Cập nhật   
POLONIEX:BCHUSDT   Bitcoin Cash / Tether USD
hi all,
BCH có dấu hiệu đi lên khi giá đã broke channel đi xuống, trong khi đó, wave trước có cấu trúc impulse rõ ràng. Wave tiếp theo sẽ nhanh và mạnh lắm đây.

Mình chờ xem nhé.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Set 2 targets
Bình luận:
more details
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.