Minhdailong

Phân tích BCNBTC: Fibonacci Time Zones và Fibonacci Retracement

Giá lên
POLONIEX:BCNBTC   None
Kết hợp giữa hai công cụ Fibonacci Time Zones và Fibonacci Retracement . Chúng ta nhìn thấy vùng đáy số 3 của BCN trong dài hạn theo Fibonacci Time Zones đang chờ xác nhận trên khung thời gian. Kết hợp nguyên lý test điểm kháng cự trên Fibonacci retracement điểm cản 31,8% được xác nhận tại vùng 96-103 sts và nhà đầu tư giá trị trung hạn có thể đảo hàng một phần khi BCN có sự quay trở lại vùng giá này trong thời gian tới !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.