trungdt333

Kịch bản tăng giá cho Beam/usdt

BINANCE:BEAMUSDT   Beam / TetherUS
Dự đoán Beam coin theo khung tuần, dự đoán Beam đang đi vào sóng 5 tăng trưởng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.