MUNC

BEL dài hạn

BINANCE:BELUSDT   BEL / TetherUS
MỌi người tham khảo, hi vọng là những nhịp cuối của sóng B và tới đây sẽ chạy 1 sóng đẩy của sóng C trong FLAT

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.