Thaiteamtrader

#BELUSDT đang tạo cờ hiệu

BINANCE:BELUSDT   BEL / TetherUS
BELUSDT hiện đang giao dịch tại một điểm quan trọng, với giá kiểm tra mức quan trọng là 0,63 đô la trên biểu đồ hàng ngày.
Sự hình thành của một cờ đuôi nheo bên dưới ngưỡng kháng cự hàng ngày cho thấy sự hợp nhất trong hành động giá.
Cấp chính, cờ hiệu và kênh tăng dần đều đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng giá trong tương lai.
Một đột phá thành công từ các mức kỹ thuật này có thể báo hiệu một cơ hội vị thế mua tiềm năng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.