Phamdong1969

Bel/USDT khung ngắn hạn đang cho tăng giá

Giá lên
BINANCE:BELUSDT   BEL / TetherUS
Trên đồ thị 1D giá Bel đang cho xu hướng tăng
Trên đồ thị 4H giá Bel đang giảm điều chỉnh
Trên đồ thị 1H giá Bel đã Breakuot , mục tiêu cho breakuot này là 1.65$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.