levanlinhepi

19/01 - BEL đẹp để bán

Giá xuống
BINANCE:BELUSDTPERP   BEL / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:BELUSDTPERP

Short BEL theo setup đảo chiều sóng kéo ngược của Bob Volman
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.