TNBroker

BFC liệu có bùng nổ ????

Giá lên
HOSE:BFC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
Giá hiện đang nằm ở khu vực entry đẹp.
Các mục tiêu giá target cũng như cắt lỗ được đánh dấu trên biểu đồ.
Nhà đầu tư có thể tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.