Dr_Thanh

Khuyến nghị mua cổ phiếu BKG

Giá lên
HOSE:BKG   CTCP DAU TU BKG VIET NAM
cơ bản: có yếu tố tốt
kĩ thuật: kì vọng break khỏi cản sau vài lần phản ứng yếu dần
SL (đợi đóng nến để xác nhận), TP (có thể xa hơn)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.