NASDAQ:BKNG   Booking Holdings Inc. Common Stock

Bán lần 1 khi giá giảm 15% từ đỉnh
Bán lần 2 khi giá vi phạm MA50d