Allin102

BTCUSD ngày 01.01.19 tầm nhìn dài hạn 2011-2023

BNC:BLX   Bitcoin Liquid Index
Đồ thị logarit BTCUSD giai đoạn 2011-2023
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.