HOSE:BMI   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
- Bán BMI khi thủng hộp hỗ trợ, chạm mức giá 31.1
BMI
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.