phuocsingle93

BMI Cổ phiếu ngành bảo hiểm

HOSE:BMI   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
Tháng vẫn chauw đóng trên MA10, nhưng đã chạy xuống đủ nhịp theo sóng
Tuần vẫn duy trì xh tăng
Ngày điều chỉnh xong xác nhận lên , ta có lệnh đánh lên 31, sl 22,2
R:R 1:3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.