HOSE:BMP   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Dấu hiệu đồng pha giá lên.

1. MACD: Histogram phân kỳ rất rõ đối nghịch với biểu đồ giá.
2. RSI: Cũng tạo dấu hiệu phân kỳ, tuy nhiên không rõ ràng như với Histogram của MACD .
3. Volume: Giá giảm, Khối lượng bán giảm.
4. EMA: EMA 10 ngày bắt đầu cắt lên đường 20.
5. Vùng giá hiện tại là vùng hỗ trợ rất mạnh.
6. Về phân tích cơ bản, có thể mua nắm giữ với mục tiêu trung hạn là 67..

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.