XuanTho

BMP có xu thế tăng trong ngắn hạn

Giá lên
HOSE:BMP   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Mục tiêu giá 1: 66.000
Mục tiêu giá 2: 73.000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.