DatTong

BMP, Mô hình vai đầu vai tăng giá=> MUA

Giá lên
HOSE:BMP   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
BMP, Công ty cổ phần nhựa Bình Minh
- Cấu trúc thị trường là downtrend
- Tuy nhiên, thị trường hình thành mô hình vai đầu vai tăng giá ở vùng đáy
- Giá hiện tại đã phá neckline và vùng cản
=> Chờ giá phá xác nhận=> MUA lên

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.