DatTong

BMP, Mô hình vai đầu vai tăng giá=> MUA

Giá lên
HOSE:BMP   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
BMP , Công ty cổ phần nhựa Bình Minh
- Cấu trúc thị trường là downtrend
- Tuy nhiên, thị trường hình thành mô hình vai đầu vai tăng giá ở vùng đáy
- Giá hiện tại đã phá neckline và vùng cản
=> Chờ giá phá xác nhận=> MUA lên