GhostTraderIndexs

Có sự đột phá giá cho BMW trong đợt chi trả cổ tức năm nay

Giá lên
XETR:BMW   BAY.MOTOREN WERKE AG ST
Giá cổ phiếu hiện đang chạm mốc đáy!
Sẻ bậc lên vùng $73 trong đợt nắm giữ ồ ạt của cổ đông lần này!
Mọi người like và theo dõi nhé !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.