BINANCE:BNBBTC   Binance Coin / Bitcoin
BNB/BTC - Binance
Buy: 0.0013421 - 0.0013464
Sell: 0.0014397 - 0.0014699
Stop loss: 0.0013206 - 0.0013256
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.