LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng BNBBTC 90 ngày tới: Tăng!

Giá lên
BINANCE:BNBBTC   Binance Coin / Bitcoin
Mình vẫn là người yêu thích BNB nên theo quan điểm BNB sẽ tăng tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.