mrvictor

BNB trung hạn

Giá lên
mrvictor Cập nhật   
BINANCE:BNBBUSD   None
Chart BNB trung hạn
Trung hạn: 1 - 3 tháng
Thứ tự xem chart: Xem từ DÀI HẠN (1W) -> TRUNG HẠN (1D) -> vào SWING (4h) -> NGẮN HẠN (1h)

10/8: giá đang có tín hiệu break, có thể mua vào lúc sáng 11/8
Bình luận:
Sáng 11/08: BNB bật lên như dự kiến, rất đẹp
Bình luận:
13/08/21: giá vẫn đang lên ok, giữ kèo
Bình luận:
18/8/21: Giá vẫn đang lên tốt, giữ kèo
Bình luận:
21/8/21: Giá vẫn đang lên tốt,giữ kèo
Bình luận:
22/8/21: Giá vẫn đang lên tốt, giữ kèo
Bình luận:
24/8/21: Giá lên đẹp, giữ kèo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.