Binhes16190

Thời Thế và Cảnh Vật

BINANCE:BNBUSD   Binance Coin
"Gặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh phúc
Gặp sai người, đúng thời điểm là Bi Thương
Gặp đúng người, sai thời điểm là Nuối Tiếc
Gặp sai người, sai thời điểm là Bất Đắc Dĩ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.