Thaiteamtrader

Cặp giao dịch #BNBUSDT đang tạo cờ hiệu

BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Giá cũng đã trải qua một giai đoạn hợp nhất. Sự hợp nhất này là một mức quan trọng cần theo dõi, vì một đột phá rõ ràng với khối lượng tăng lên có thể báo hiệu hướng đi của xu hướng tiếp theo đối với BNBUSDT

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.