NguoiHuongDanDauTu

Chia sẻ kèo mua altcoin

Giá lên
BINANCE:BQXBTC   None
#BXQ mua vào giá 0,00001400-1450, nếu ai muốn an toàn hơn thì có thể mua khi giá phá kháng cự, stoploss nếu ,00001660-1880-2000, stoploss nếu 0,00001210 vỡ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.