BSD/ BTC
- Trend dài hạn vẫn giảm giá.
- Nhưng trên đồ thị ngày đang cho hỗ trợ mạnh tại 0.000070, có thể sẽ phục hồi từ vùng giá này!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.