BSD/ BTC
- Trend dài hạn vẫn giảm giá.
- Nhưng trên đồ thị ngày đang cho hỗ trợ mạnh tại 0.000070, có thể sẽ phục hồi từ vùng giá này!