longjack

Long (Buy) BSV USD

Giá lên
BITFINEX:BSVUSD   None
Thị trường đang ủng hộ rất tốt cho các đồng coin của Trung Quốc. BSV đã tích luỹ một thời gian và chạy mô hình cho thấy sự tăng giá mạnh sắp tới đây. Entry trong khung tím, SL khi giá thoát khỏi khung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.