I_Cant_Trade

BTC 19/7/11

Giá xuống
I_Cant_Trade Cập nhật   
CME:BTC1!   Hợp đồng tương lai Bitcoin
> Mọi thứ ở trên biểu đồ
> TOP
> Ý tưởng này bị vô hiệu khi có bất kì nến Daily nào close trên box
Bình luận:
> Target: Band xanh của AFL
Bình luận:
> Khi đặt gốc tọa độ tại (0, 0), AFL ra đời
Bình luận:
> AFL dùng để calling bottom
Bình luận:
> Khi đặt gốc tọa độ tại ATH, test ra đời (vì chưa nghĩ ra tên cho nó, tên tạm gọi là test)
> Test dùng để calling top
PS: Đây là inverse chart
Bình luận:
> AFL đã đc public với cái tên Average Fibbonacci Line (Auth: I_Cant_Trade)
> Test vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, tiếp tục chỉnh sửa và sẽ ko public
> Thông thường, tọa độ có 4 khu vực
+ (+0, +n)
+ (+0, -n)
+ (-0, +n)
+ (-0, -n)
> Tuy nhiên, tất cả mọi người lại cho rằng giá ko thể âm, và mặc định biểu đồ chỉ có duy nhất khu vực (+0, +n)
> Test được phát triển dựa trên ý tưởng rằng giá có thể âm, và nên tận dụng hết cả 4 khu vực
> Line xanh đậm nhất là 0.236, khi 0.236 bị vượt qua, bullrun sẽ diễn ra
Bình luận:
> Đóng ý tưởng này tại đây - 11.3k
Bình luận:
> Mở lại ý tưởng này
> Target 1: window tại 8.5k
> Target 2: 4k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.