DuyHng

BTC Khung H4 - Đậu đtry

DuyHng Premium Updated   
BINANCE:BTCBUSD   Bitcoin / Binance USD
Tuỳ phản ứng của btc tại vùng 39k-39k2.


Hiện tại đang sideway trong tam giác 33k-39k.
Nếu break cạnh trên, có thể hồi về vùng 45-48k.
Break cạnh dưới, có thể sẽ test đáy 29-30k
Bình luận: Hiện tại đang sideway, volume phi hướng. Phe mua đang yếu.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.