JackieChu

BTC sẽ vẫn điều chỉnh một thời gian dài nữa

BITFLYER:BTCJPY   Bitcoin / Japanese Yen
Tiêu đề và biểu đồ nói lên tất cả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.