trieudtsoft

BTC sẽ đi ngang vùng giá 50k

Giá lên
BYBIT:BTCUSD   None
Đà tăng nến ngày đã được xác nhận
Canh Buy ở 46.500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.