Profxtrader_mh

Nhận định BTC NGÀY (07/10/2022 )

BYBIT:BTCUSD   None
Bitcoin 7/10- Mô hình cờ giảm-Kháng cự trendline giảm.
Tham khảo : Bán quanh 20.5k, Stop 21k, TP 19k.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.