NguyenThang33

BTC - Giảm nhẹ trước khi lấy đà tăng từ giờ đến cuối năm

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có khả năng Bit sẽ giảm xuống khoảng 8753 trước khi được bơm để tăng lên khoảng 16k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.