ngocson123

Gãy cánh

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Btc gãy trend tăng giờ về bao nhiêu đây các bác @.@
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.