A_Luan26

Nhận định Bitcoin ngày 23/02/2022 : chờ cơ hội

FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin trên khung H4 chờ cú pullback lên vùng 40 .000 và chờ xuất hiện những mô hình giảm giá ( pinbar ; engulfing ) rồi bán khống xem sao .
(chưa nên sell khi chưa gần vùng 40 .000)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.