jayhovn

Bitcoin/USD

jayhovn Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Thời điểm tốt để Short BTC

Kỳ vọng lợi nhuận 5%-7% Khung thời gian ngày
Bình luận:
Chốt lời
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.