JamesCrypto68

Long BTC, Target 8000-8800

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Long BTC
TP 1: 8000 - TP2: 8800
Cắt lỗ: Dưới 7.000

Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
7700 - Đạt 7%.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.