King_Eagle_Forex

Canh Sell BTCUSD

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Canh Sell BTCUSD mục tiêu về 48k5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.